Popis služby: Samospráva má záujem o rozširovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských, športových, sociálnych, dobrovoľníckych, publikačných, vzdelávacích a tvorivých voľnočasových aktivít obyvateľov mesta a obce s dôrazom na deti a mládež aj tým, že tieto aktivity finančne podporuje prostredníctvom grantových programov.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu poskytovania nenávratných dotácií (grantov) z rozpočtu mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť občana/podnikateľa pre poskytnutie nenávratnej dotácie.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

 


Dátum zverejnenia: 26.10.2017

Dátum poslednej zmeny: 08.11.2017

Poskytovanie nenávratných dotácií Poskytovanie nenávratných dotácií - Vyúčtovanie a záverečná správa

Legislatíva

  • Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
  • Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
  • Zákon č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
  • Zákon č.544/2010 Z. z. o dotáciách

Zákonná lehota

Miestne samosprávy zo svojich rozpočtov vyčleňujú finančné prostriedky (ak to ich finančná situácia dovoľuje) a poskytujú účelové dotácie pre neziskové organizácie, rôzne spolky a združenia či právnické osoby vykonávajúce verejno-prospešnú činnosť v mestskej časti. Mesto/Obec môže mať stanovené termíny uzávierok žiadostí, spravidla sú to: 31. marec 30. jún 30. september Posudzovanie žiadostí o granty sa u všetkých grantových programov uskutočňuje 4 krát do roka, obvykle do 14 dní po termíne uzávierok žiadostí. Termíny uzávierok žiadostí o granty sú: 31. január 31. marec 30. jún 30. september

Poplatky

Služba nie je spoplatnená