Popis služby: Z dôvodu zabránenia nadmerného a opakujúceho sa rozkopávania verejných priestranstiev, je potrebné realizáciu plánovaných rozkopávok najmä pri opravách, rekonštrukciách a výstavbe nových vedení inžinierskych sietí časovo koordinovať, osobitne s ohľadom na plánované a pripravované opravy, rekonštrukcie, príp. výstavbu pozemných komunikácií, úpravy plôch zelene a podobne.
Akékoľvek podnety týkajúce sa oblasti správy ciest môže ktorýkoľvek občan nahlásiť na obecný / mestský úrad, oddelenie cestného hospodárstva.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu vydávania rozhodnutia o uzávierke miestnej komunikácie, resp. rozhodnutia o zamietnutí uzávierky miestnej komunikácie
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť na uzávierku miestnej komunikácie.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno
 
Je služba spoplatňovaná: Áno

Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 28.03.2019

Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie.

Legislatíva

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.