Popis služby: Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ukladá povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia oznámiť každoročne mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu procesu oznamovania zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju oznamovaciu povinnosť.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 28.03.2019

Oznamovanie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

Legislatíva

Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
VZN obce